strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PINGWIN. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka angielskiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda) i I-III liceum ogólnokształcącego (Pingwin).

Konkursy z języka angielskiego odbędą się: 25.11.2019 r. - Pingwin i 03.04.2020 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z języka angielskiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • czas Present simple i Present continuous, zdania pytające, przeczące i oznajmujące,
 • zaimki osobowe (jako podmiot i dopełnienie) i przymiotniki dzierżawcze,
 • forma dzierżawcza: "saxon genitive",
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • czasownik "to be", "have got", "have", "can",
 • zaimki wskazujące "this/that; these/those",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • podstawowe przyimki czasu i miejsca,
 • liczebniki główne,
 • zaimki pytające,
 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych,
 • rodzajniki: a/an.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • przedmioty w życiu codziennym,
 • wiek i miejsce zamieszkania, dane personalne,
 • zwierzęta dzikie i domowe,
 • zegar, dni tygodnia; nazwy miesięcy i pór roku,
 • przedmioty niezbędne w szkole, klasa szkolna,
 • szkoła, przedmioty i przybory szkolne,
 • mój dom i mieszkanie, meble,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje,
 • rodzina i przyjaciele,
 • moje miasto i wieś, moja droga do szkoły,
 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa,
 • informacje o umiejętnościach,
 • kraje i narodowości,
 • praca człowieka, zawody.

 

Klasa V szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej oraz:

1. Gramatyka:

 • rodzajnik nieokreślony "a/an" i określony "the",
 • zaimki dzierżawcze,
 • liczebniki główne i porządkowe, daty,
 • stopniowanie przymiotników,
 • czas Past simple,
 • określniki much, many, a lot of, some, any i no,
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu,
 • zaimki pytające: which, whose, why,
 • czasownik: must/mustn’t; have to,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zajęcia w wolnym czasie, hobby i zainteresowania,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • wygląd człowieka,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne,
 • jedzenie i napoje, owoce i warzywa,
 • części ciała i ubrania,
 • środki transportu, podróże, wakacje i turystyka,
 • kraje, narodowości i języki.

 

Klasa VI szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej, oraz:

1. Gramatyka:

 • czas Past continuous,
 • czas Future simple i wyrażenie"going to",
 • porównania z as ... as,
 • określniki, (a) few/(a) little, a lot of, lots of,
 • zwroty "would like", be allowed to, be able to",
 • czasowniki modalne: "can; must; should, could, shall",
 • tryb rozkazujący.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • wyrażanie swojego hobby i zainteresowań,
 • grzeczne prośby i propozycje,
 • praca człowieka, zawody,
 • ceny; pieniądze brytyjskie i amerykańskie, sklepy i zakupy,
 • charakterystyczne miejsca w mieście,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe, sprzęt sportowy,
 • zdolności i umiejętności.

 

Klasa VII szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej, oraz:

1. Gramatyka:

 • wyrażanie przyszłości: czasy: future simple, present continuous i "be going to",
 • czas Present perfect,
 • czasowniki modalne: "may, might, need, would",
 • wyrażenie "be allowed to", "be able to",
 • zaimki nieokreślone,
 • zdania czasowe,
 • zdania warunkowe I typu,
 • spójniki,
 • podstawowe "phrasal verbs",
 • przymiotniki i przysłówki; przymiotniki i przysłówki o przeciwnym znaczeniu,
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków,
 • zaimki "one/ones".

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • opis wyglądu i osobowości człowieka,
 • życie towarzyskie i rodzinne,
 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
 • jedzenie i jego składniki, sposób przygotowania,
 • technologie informacyjne, komputery,
 • zdrowie, choroby, zdrowy tryb życia,
 • pogoda, krajobrazy, środowisko naturalne.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej, oraz:

1. Gramatyka:

 • "used to" i "be/get used to",
 • czas: Present perfect continuous,
 • "question tags",
 • zdania warunkowe II typu,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • "so, such, enough, too",
 • "phrasal verbs",
 • przyimek z czasownikiem, rzeczownikiem i przymiotnikiem,
 • strona bierna i "have something done",
 • bezokolicznik czy gerund po konstrukcji czasownikowej.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • udzielanie rad,
 • środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska; klęski żywiołowe,
 • wyrażanie preferencji,
 • dziedziny kultury, rodzaje muzyki i instrumenty muzyczne, film, TV, literatura,
 • święta i uroczystości,
 • edukacja, rodzaje szkół,
 • formułowanie sugestii i propozycji, akceptowanie lub odmowa.

 

Klasa III gimnazjum

Zakres materiału dla szkoły podstawowej, oraz:

1. Gramatyka:

 • czas Past perfect simple,
 • zdania warunkowe III typu,
 • phrasal verbs - czasowniki wieloczłonowe,
 • so i neither/nor,
 • pytania pośrednie.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • życie i problemy społeczne, organizacja państwa,
 • nauka i technika, odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • narzędzia pracy człowieka,
 • przepraszanie i dziękowanie, reakcja na nie,
 • wyrażanie zakazów, nakazów, pozwoleń,
 • świat przyrody, ochrona środowiska naturalnego,
 • człowiek, opis wyglądu i cechy osobowości - zakres rozszerzony,
 • tablice informacyjne.

 

 

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • czas Present simple i Present continous, zdania pytające, przeczące i oznajmujące,
 • zaimki osobowe (jako podmiot i dopełnienie) i przymiotniki dzierżawcze,
 • forma dzierżawcza: "saxon genitive", zaimki dzierżawcze,
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • czasownik "to be", "have got", "have", "can",
 • zaimki wskazujące "this/that; these/those",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • podstawowe przyimki czasu i miejsca,
 • liczebniki główne,
 • zaimki pytające,
 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych,
 • rodzajniki: a/an, the.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • przedmioty w życiu codziennym,
 • wiek i miejsce zamieszkania, dane personalne,
 • zwierzęta dzikie i domowe,
 • zegar, dni tygodnia; nazwy miesięcy i pór roku,
 • przedmioty niezbędne w szkole, klasa szkolna,
 • nazwy przedmiotów szkolnych,
 • mój dom i mieszkanie, meble,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje,
 • ja i moja rodzina,
 • moje miasto i wieś, moja droga do szkoły,
 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa,
 • kraje i narodowości, ważne święta,
 • posiłki i ich pora, warzywa i owoce,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • praca naszych rodziców, popularne zawody.

 

Klasa V szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej, oraz:

1. Gramatyka:

 • stosowanie rodzajników w prostych sytuacjach,
 • liczebniki porządkowe, daty,
 • czas Past simple,
 • czas Future simple i "going to" dla przyszłości,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • określniki: much, many, a lot of, some, any i no,
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu,
 • stopniowanie przymiotników,
 • spójniki: but, or, and, so, because.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zajęcia w wolnym czasie, hobby i zainteresowania,
 • wygląd człowieka: wzrost, fryzura, oczy,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne,
 • spędzanie wolnego czasu, hobby i zainteresowania,
 • jedzenie i napoje,
 • środki transportu, podróże i wakacje,
 • części ciała i ubrania,
 • kraje, narodowości i języki.

 

Klasa VI szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy IV i V szkoły podstawowej, oraz:

1. Gramatyka:

 • czas Past Continous,
 • czas Present perfect,
 • porównania z as ... as,
 • określniki: (a) few/(a) little, a lot of, lots of,
 • czasowniki modalne: "can; must; should, would, could, shall oraz have to",
 • zwroty: be allowed to, would like, be able to,
 • tryb rozkazujący.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • hobby i zainteresowania,
 • grzeczne prośby i propozycje,
 • muzyka i instrumenty muzyczne,
 • środowisko, w którym żyjemy,
 • praca człowieka, zawody,
 • ceny; pieniądze brytyjskie i amerykańskie, sklepy i zakupy,
 • charakterystyczne miejsca w mieście,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe, sprzęt sportowy.

 

Klasa VII szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej, oraz:

1. Gramatyka:

 • wyrażanie przyszłości: czasy: future simple, present continuous i "be going to",
 • czasowniki modalne: "may, might, need",
 • zdania czasowe,
 • zdania warunkowe I typu,
 • spójniki,
 • podstawowe "phrasal verbs",
 • przymiotniki i przysłówki; przymiotniki i przysłówki o przeciwnym znaczeniu,
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków,
 • zaimki nieokreślone: some, every, no i any i złożenia z nimi.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • opis wyglądu i osobowości człowieka,
 • życie rodzinne i towarzyskie,
 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
 • jedzenie i jego składniki, sposób przygotowania,
 • technologie informacyjne, komputery,
 • zdrowie, choroby,
 • pogoda, krajobrazy, środowisko naturalne.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej, oraz:

1. Gramatyka:

 • "used to" i "be/get used to",
 • czas: Present perfect continuous,
 • "question tags",
 • zdania warunkowe II typu,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • "so, such, enough, too",
 • "phrasal verbs",
 • przyimek z czasownikiem,
 • pytania pośrednie, mowa zależna,
 • strona bierna i "have something done",
 • bezokolicznik i gerund po konstrukcji czasownikowej.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • udzielanie rad,
 • środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska; klęski żywiołowe,
 • wyrażanie preferencji,
 • dziedziny kultury, rodzaje muzyki i instrumenty muzyczne, film, TV, literatura,
 • święta i uroczystości,
 • edukacja, rodzaje szkół,
 • formułowanie sugestii i propozycji, akceptowanie lub odmowa.

 

Klasa III gimnazjum

Zakres materiału dla szkoły podstawowej, oraz:

1. Gramatyka:

 • czas Past perfect simple, Past perfect continuous,
 • zdania warunkowe III typu,
 • Unreal past - konstrukcje: I wish, if only, it’s time, had better, would rather,
 • phrasal verbs - czasowniki wieloczłonowe,
 • so i neither/nor,
 • przyimek z przymiotnikiem i rzeczownikiem,
 • mowa zależna, następstwo czasów.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • społeczeństwo i jego problemy, życie społeczne,
 • nauka i technika, odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • narzędzia pracy człowieka,
 • wyrażanie żalu, zmartwienia i rozczarowania, reakcje emocjonalne,
 • przepraszanie i dziękowanie, reakcja na nie,
 • wyrażanie zakazów, nakazów, pozwoleń,
 • świat przyrody,
 • człowiek, opis wyglądu i cechy osobowości - zakres rozszerzony,
 • tablice informacyjne.


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email