strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PINGWIN. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z biologii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda) i I liceum ogólnokształcącego (Pingwin).

Konkursy z biologii odbędą się: 27.11.2019 r. - Pingwin i 07.04.2020 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z biologii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa V szkoły podstawowej 

1. Podstawy biologii:

 • czym jest biologia,
 • budowa, oddychanie i odżywianie organizmów,
 • elementy budowy komórki roślinnej oraz zwierzęcej,
 • budowa mikroskopu,
 • podział świata organizmów.

2. Wirusy, bakterie, grzyby i protisty:

 • bakterie w przyrodzie i życiu człowieka,
 • grzyby w przyrodzie i życiu człowieka,
 • charakterystyka królestwa protistów,
 • wirusy w przyrodzie i życiu człowieka.

Klasa VII szkoły podstawowej:

1. Podstawy biologii i organizacja życia:

 • biologia nauką o życiu, pojęcie gatunku, klasyfikacja organizmów w zoologii i botanice, eksperyment biologiczny,
 • budowa komórki jądrowej i bezjądrowej,
 • skład chemiczny komórki i rola związków organicznych.

2. Jedność organizmów:

 • komórki, narządy, organy,
 • sposoby odżywiania się organizmów,
 • sposoby oddychania organizmów,
 • sposoby rozmnażania się organizmów.

3. Aparat ruchu - aktywny i bierny.
4. Układ pokarmowy i jego budowa - trawienie i wchłanianie, podział i rola witamin, białek, cukrów, tłuszczy, soli mineralnych i wody.
5. Budowa i funkcja układu krążenia. Budowa naczyń krwionośnych, serca. Grupy krwi. Proces krzepnięcia krwi. Higiena i choroby układu krążenia.

Klasa VIII szkoły podstawowej:

1. Fizjologia człowieka:

 • budowa, podział i funkcje mięśni, kryteria podziału mięśni,
 • budowa i działanie układu wydalniczego,
 • powstawanie moczu,
 • kontrola oddawania moczu,
 • higiena układu wydalniczego,
 • barwniki oddechowe,
 • fizjologia procesu oddychania,
 • transport tlenu i dwutlenku węgla w organizmie,
 • krzepnięcie krwi,
 • budowa i funkcja układu krwionośnego,
 • składniki krwi i ich funkcje,
 • budowa i funkcja układu limfatycznego,
 • higiena układu krążenia,
 • budowa i funkcja układu odpornościowego, szczepienia obowiązkowe,
 • zaburzenia działania układu odpornościowego, w tym choroby autoimmunologiczne.

2. Genetyka:

 • podziały komórkowe,
 • ekspresja informacji genetycznej,
 • cechy kodu genetycznego,
 • podstawowe pojęcia w genetyce,
 • budowa kwasów nukleinowych,
 • dziedziczenie cech u człowieka, w tym grup krwi; dominacja zupełna; I Prawo Mendla,
 • podział i przyczyny zmienności, w tym: środowiskowa, rekombinacyjna i mutacyjna.

Klasa III gimnazjum:

1. Właściwości populacji i interakcje międzypopulacyjne.
2. Poziomy troficzne. Sieci zależności pokarmowych. Łańcuchy troficzne.
3. Przegląd ekosystemów wodnych i lądowych. Biomy na ziemi. Strefy mórz, oceanów i jezior.
4. Krążenie pierwiastków i związków w przyrodzie: węgla, azotu, fosforu, wody, dwutlenku węgla.
5. Zagrożenia i ochrona wód, powietrza i gleby.
6. Genetyka i ewolucja:

 • budowa, rodzaje i rola kwasów nukleinowych,
 • ekspresja informacji genetycznej - przebieg i lokalizacja,
 • podstawowe pojęcia genetyczne,
 • genetyka klasyczna - dziedziczenie cech u człowieka,
 • ewolucja życia; ewolucja i jej dowody; relikty przyrody,
 • mechanizmy ewolucji.

7. Świat zwierząt kręgowych:

 • charakterystyka ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków - budowa anatomiczna i czynności życiowe; przystosowanie do życia w konkretnym środowisku,
 • ciekawe nazwy stawonogów.

 

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Biologia jako nauka:

 • dziedziny biologii,
 • budowa organizmów wielokomórkowych,
 • mikroskop, budowa,
 • obserwacje.

2. Budowa i czynności życiowe organizmów:

 • komórka zwierzęca,
 • komórka roślinna,
 • inne rodzaje komórek,
 • samożywność,
 • cudzożywność,
 • sposoby oddychania organizmów.

3. Wirusy, bakterie, protisty i grzyby:

 • klasyfikacja organizmów,
 • grzyby - budowa i różnorodność grzybów,
 • porosty, budowa i znaczenie,
 • różnorodność protistów,
 • występowanie i środowisko protistów,
 • wirusy jako bezkomórkowe formy materii,
 • cechy i budowa wirusów,
 • cechy bakterii,
 • występowanie bakterii, odżywianie, oddychanie i rozmnażanie się bakterii,
 • znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka,
 • sposoby rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii,
 • choroby wirusowe i bakteryjne (grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS, gruźlica, borelioza, tężec, salmonelloza).

4. Tkanki i organy roślinne:

 • rodzaje tkanek,
 • przystosowania budowy poszczególnych tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji,
 • korzeń - funkcje i budowa,
 • pędy - budowa i rodzaje,
 • budowa i funkcje łodygi,
 • liść jako wytwórnia pokarmu.

5. Różnorodność roślin:

 • mchy i paprotniki,
 • środowisko życia i budowa mchów i paprotników,
 • rośliny nagonasienne i okrytonasienne. 

Klasa VII szkoły podstawowej:

1. Narządy zmysłów człowieka:

 • charakterystyka narządów zmysłów,
 • wady wzroku i słuchu.

2. Regulacja nerwowa:

 • podział układu nerwowego,
 • charakterystyka układu nerwowego,
 • budowa neuronu,
 • odruchy i budowa łuku odruchowego,
 • choroby układu nerwowego.

3. Rozmnażanie, wzrost i rozwój:

 • budowa i rola żeńskiego i męskiego układu rozrodczego,
 • choroby przenoszone drogą płciową,
 • od poczęcia do narodzin; rozwój płodu,
 • ciąża - planowanie, higiena i zagrożenia,
 • od narodzin do starości,
 • podstawowe metody i środki antykoncepcyjne.

4. Układ oddechowy:

 • budowa i rola układu,
 • mechanizm wymiany gazowej,
 • oddychanie komórkowe,
 • higiena i choroby układu oddechowego.

5. Współczesne zagrożenia zdrowia. Równowaga wewnętrzna organizmu.
6. Zdrowie a cywilizacja. Czynniki chorobotwórcze. Drogi zakażenia. Choroby społeczne, cywilizacyjne, pasożytnicze, zakaźne i genetycznie uwarunkowane.
7. Pierwsza pomoc w przypadku zaburzeń krążeniowo - oddechowych.

Klasa VIII szkoły podstawowej:

1. Ewolucjonizm:

 • mechanizmy i prawidłowości ewolucji, w tym mutacje, dobór naturalny, dryf genetyczny, adaptacje,
 • przykłady doboru stabilizującego, rozdzielającego i kierunkowego,
 • historia myśli ewolucyjnej, dowody ewolucji, powstanie życia na Ziemi,
 • systematyka człowieka; różnice między człowiekiem rozumnym a innymi naczelnymi,
 • przebieg ewolucji człowieka.

2. Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii,
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych,
 • organizm a środowisko,
 • cechy populacji,
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne,
 • zależności pokarmowe; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne,
 • materia i energia w ekosystemie,
 • człowiek i środowisko,
 • wpływ człowieka na różnorodność biologiczną; ochrona przyrody; zanieczyszczenia przyrody - wody, gleby, powietrza; racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Klasa III gimnazjum:

1. Genetyka - nauka o dziedziczeniu i zmienności:

 • podstawowe pojęcia genetyczne,
 • przebieg mitozy i mejozy,
 • budowa i lokalizacja DNA i RNA - rodzaje RNA,
 • kod genetyczny i jego znaczenie,
 • dziedziczenie płci u człowieka,
 • proste zadania genetyczne - I i II Prawo Mendla - dominacja zupełna i niezupełna, kodominacja - dziedziczenie grup krwi, dziedziczenie wielogenowe - np. kolor skóry, wzrost,
 • cechy recesywne i dominujące u człowieka,
 • cechy sprzężone z płcią; Teoria Morgana; dziedziczenie hemofilii i daltonizmu - zadania,
 • rodzaje chromosomów - autosomy i allosomy,
 • zmienność organizmów - mutacje punktowe (tranzycja, transwersja, delecja, insercja), mutacje chromosomowe liczbowe i ich przykłady,
 • choroby genetyczne - punktowe i chromosomowe - strukturalne i liczbowe.

2. Ewolucjonizm:

 • mechanizmy i prawidłowości ewolucji, w tym mutacje, dobór naturalny, dryf genetyczny, adaptacje,
 • dowody ewolucji - pośrednie (głównie dowody z anatomii porównawczej) i bezpośrednie,
 • narządy homologiczne i analogiczne,
 • historia myśli ewolucyjnej - J. Lamarck, K. Darwin.

3. Antropogeneza:

 • systematyka człowieka; różnice między człowiekiem rozumnym a innymi naczelnymi,
 • przodkowie człowieka współczesnego. Stanowisko systematyczne człowieka.


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email